Výhry & pravidla

O co hrajeme?

Hrajeme o 10 cen3 velké balíčky výrobků Emco a Alpro7 malých balíčků s výrobkem Emco a Alpro. První tři místa budou určeny nejvyšším počtem liků u fotografie. Dalších sedm menších výher bude určeno Organizátorem. Každý soutěžící může nahrát jen jednu fotografii.

Pravidla soutěže „Mysli na zdraví s Alprem“

 1. Soutěž „Mysli na zdraví s Alprem“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky v období 29. 6. – 31. 7. 2016.
 2. Organizátorem soutěže je Emco, s. r. o. (dále jen „Organizátor“).
 3. Výhrou jsou balíčky produktů Emco a Alpro. Organizátor soutěže dodá každému z 10 vítězů jeden balíček, a to ve větším (1. – 3.místo) a menším rozsahu (4. – 10. místo). Větší balíček obsahuje škálu výrobků, menší obsahuje 2 kusy výrobků.
 4. Účastníkem soutěže může být každá osoba, která se na webu www.myslinazdravisalprem.cz zaregistruje a nahraje do galerie fotografii snídaně s použitím výrobků značky Emco nebo Alpro, kterou sám připraví, napíše krátký popisek k fotografii a uvede své kontaktní údaje.  
 5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor je oprávněn vyloučit ze soutěže účastníky, kteří nesplní shora uvedené podmínky či povinnosti. 
 6. Každá osoba je oprávněna nahrát do galerie pouze jednu fotografii. Pokud by se zjistilo, že jedna osoba nahrála více fotografií, je Organizátor oprávněn vyloučit ze soutěže všechny fotografie této osoby nebo ponechat pouze jednu podle svého uvážení.  
 7. Nahráním fotografie účastník potvrzuje, že je autorem nahrané fotografie. Nahráním fotografie současně uděluje účastník Organizátorovi souhlas (licenci) k tomu, aby fotografii využíval všemi zákonnými způsoby podle autorského zákona. Součástí licence je právo fotografii jakkoliv měnit či upravovat. Účastník souhlasí s tím, že licence je poskytnuta bezúplatně. 
 8. Z nahraných fotografií vybere Organizátor podle svého uvážení 7 výherních fotografií. 3 výherci budou určeni nejvyšším počtem liků v momentě ukončení soutěže.
 9. Vítěz bude o výhře informován e-mailem. Vítěz je povinen do 48 hodin od odeslání e-mailu potvrdit Organizátorovi přijetí e-mailu. V případě, že vítěz nepotvrdí přijetí e-mailu, bude vítěz vyřazen a na jeho místo nastoupí další v pořadí podle počtu hlasů. Následně bude postupováno podle tohoto odstavce až do doby, kdy některý z účastníků potvrdí přijetí e-mailu.  
 10. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci Organizátora. 
 11. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 12. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 13. Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.